Please fill in the following and we will get back to you within 2 working days.
Submit

АМЖИЛТЫН ТҮҮХҮҮД

“I Can Read” бол Азийн бичиг үсгийн тэргүүлэгч ханган нийлүүлэгч юм.  Бид 12 улсад байршилтай 140 салбарын 250,000 гаруй амжилтын түүхтэй.  Бидний амжилтын үндэс бол манай үүсгэн байгуулагчийн 15 жилийн “Уншиж сурч буй суралцагчдын сэтгэл зүй”-н  докторын судалгааны үр дүн юм.  “I Can Read” нь уншихад анхаарлаа төвлөрүүлдэг хэдий ч суралцагчдын бага сургуульд амжилттай байх шаардлагатай гол ур чадвар болох бичих болон ярих чадваруудыг давхар эзэмшүүлдэг.

МАНАЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Боловсролын сэтгэл зүйч нараар боловсруулагдсан учраас “I Can Read” хөтөлбөр нь суралцагч төвтэй ба олон улсын хэмжээнд мэргэшсэн Англи хэлний уншлагын мэргэжилтнүүд “I Can Read”-н арга зүйг ашиглан үр дүнд суурилж хичээл заадаг.  Бидний хичээл төвлөрсөн бас хөгжилтэй.  Эцэг эхчүүдэд курс тус бүрийн талаарх ахиц дэвшлийн талаар мэдээлж байдаг.  “I Can Read” нь суралцагч нарынхаа боловсролын ахиц дэвшлийн явцад хэрэгтэй бичиг үсгийн мэдлэгийг олгосноор үр дүнд хүрдэг.
  

“I Can Read Discover” хөтөлбөр нь суралцах аянаа эхэлж буй бага насны хүүхдүүдэд төвлөрдөг.  Ерөнхийдөө энэ нь долоо хоногийнн 1 цагийн хичээл байдаг (хэрэв эцэг эх хүсвэл илүү цагийн хичээлд суух боломжтой), 2.5 болон түүнээс дээш насны хүүхдүүдэд чиглэсэн ба бяцхан суралцагчдаа Англи хэлний мэдлэгийг эртнээс сурахад чиглүүлэх зорилготой

Discover 1

Pre – Reading Level 1
English Proficiency Level 1

Энэхүү курс нь бяцхан суралцагчдад  Англи хэлний, бичиг үсгийн нэн шаардлагатай мэдлэгийг эрт эзэмшихэд чиглүүлэх зорилготой юм.  Курсийн зорилго нь академик болон нийгмийн аль алинд нь зориулагдсан болно.  Хичээл бүр нь суралцагчид болон багш нарын хоорондын харилцан үйлчлэл хамгийн сайн байхаар зохион бүтээгдсэн байна. 

Хичээлийн төвлөрөл:
 • Сонсох чадварыг хөгжүүлэх – түүхийн цаг, харилцан яриа болон бусад ангийн үйл ажиллагаагаар дамжуула
 • Авианы агуулгыг ойлгох нь – дуунууд, бага насны хүүхдийн дуунууд болон авиа зүйн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Үгсийн санг баяжуулах – холбогдох, сэдэв-суурилсан ангийн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Өөртөө итгэлтэйгээр ярьж сурах – зорилтот хэл/target language, харилцан яриа, дүрд тоглох үйл ажиллагаа болон Talk Time–р чиглүүлэгдсэн байна
 • Нийгмийн ур чадварыг хөгжүүлэх – ангид өрнөж буй үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэлээр дамжуулан
 • Энгийн ур дүйн чадваруудыг хөгжүүлэх – харандаа оролцсон үйл ажиллагаануудаар дамжуулан


Discover 2

Pre – Reading Level 2 and
English Proficiency Level 2

Энэхүү курс нь аман харилцааны чадваруудыг хөгжүүлэхэд төвлөрдөг.  Суралцагчид өөрийн ярианы чадвараа богино хугацаанд өргөн хүрээний үгсийн сан болон өгүүлбэрийн бүтцийг ашиглан байгалийн контекстэд хөгжүүлдэг.  Энэхүү сургалтад, суралцагчид хэлсэн үг бүр нь жижиг авиануудын нийлэмж гэх ойлголтыг хөгжүүлдэг.  Бид үүнийг ‘хөгжиж буй авиа зүйн мэдлэг’ гэж нэрлэдэг.

Хичээлийн төвлөрөл:
 • Сонсох ур чадварыг чанаржуулах – түүхийн цаг, харилцан яриа болон бусад хичээлийн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Үгсийн эхний болон сүүлийн авиаг таних – авиа зүйн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Үгс болон үелэл хоорондын ялгааг таних – авиа зүйн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Үгсийн санг баяжуулах – холбогдох оролцох, сэдэв-суурилдаг үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Олон нийтийн өмнө ярих итгэлийг хөгжүүлэх – зорилтот хэл/target language, харилцан яриа, дүрд тоглох үйл ажиллагаанууд болон Talk Time-р чиглүүлэгдсэн байна
 • Нийгмийн ур чадварыг хөгжүүлэх – ангид өрнөж буй үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэлээр дамжуулан
 • Энгийн ур дүйн чадваруудыг хөгжүүлэх – дагах болон зураг зурах үйл ажиллагаануудаар дамжуулан


Discover 3

Pre – Reading Level 3
English Proficience Level 3

Энэ нь “I Can Read” Уншлагын курсийн суурь курс юм.  Суралцагч нар Англи хэлэнд бүрэн автсан байдаг ба  цуврал хөгжилтэй үйл ажиллагаануудад багш нарын хамт харилцан оролцдог.  Эдгээр үйл ажиллагаанууд нь бие даасан уншигч болоход шаардагдах чухал авиалбарын ур чадварыг заах зорилготой.

Хичээлийн төвлөрөл:
 • Сонсох чадварыг сайжруулах – түүхийн цаг, харилцан яриа болон бусад ангийн үйл ажиллагаануудаар дамжуулах
 • Үгсийн эхний болон сүүлийн авиаг таних – авиа зүйн үйл ажиллагаануудад оролцсоноор 
 • Үгс болон үелэл хоорондын ялгааг таних – авиа зүйн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Амаар авиаг хольж сурах – 2,3 болон 4 авиа
 • Амаар авиаг сегментчилж сурах – 2,3 болон 4 авиа  бүхий үгс
 • Авиа зүйг сурах – хамгийн түгээмэл үсэг-авиаг тодорхойлох замаар
 • Үгсийн санг баяжуулах -  холбогдох оролцох, сэдэв-суурилдаг үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
 • Бүрэн гүйцэд өгүүлбэрээр ярьж сурах – зорилтот хэл, харилцан яриа, жүжигчилсэн тоглолт болон олон нийтийн өмнөх яриагаар чиглүүлэгдсэн байна
 • Бичих чадварыг хөгжүүлэх – мэргэшсэн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
VIEW MORE ҮНЭГҮЙ

“I Can Read” нь бие даасан уншигчдыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 12 сарын курс юм.  Энэхүү курс нь долоо хоног бүр нэг авиаг зааж мөн бататгадаг манай олны танил болсон “I Can Read” системийг дагадаг.      
Суралцагчид нар “I Can Read”-н оюуны өмч ялгах тэмдэгтээр дамжуулан авиаг таньж сурдаг.

I Can Read 1,2,3

Reading Levels 1-3
English proficiency Level 4

I Can Read 1-3 нь бие даан унших болон өөртөө итгэлтэйгээр Англи хэлээр ярих чадварыг хөгжүүлэхэд төвлөрсөн байдаг.
Тус курс нь “I Can Read”–н шилмэл системийг дагадаг ба “I Can Read”-н өвөрмөц диакритикал тэмдэгтүүдийг ашиглаж хичээл бүрт нэг авиаг зааж түүнийгээ бататгах замаар явагддаг.  Уншихаас гадна суралцагчид Англи хэлний сонсох, ярих болон бичих гэсэн үндсэн чадваруудаа хөгжүүлдэг.  

Хичээлийн төвлөрөл:
 • Бүрэн бүтэн өгүүлбэрээр ярих – зорилтот хэлээр чиглүүлэгдсэн байна
 • Үг тайлах – ICR –н скрийнэр болон Код картыг ашигласнаар
 • Чөлөөтэй унших – ICR-н өвөрмөц Кодлох системээр дамжуулан
 • Шинэ үг сурах – үгсийн утгыг ярилцах замаар
 • Цогц асуултад хариулах – ангийн хэлэлцүүлгээр дамжуулан
 • Үсэглэж сурах – тодорхой авианууд дээр төвлөрснөөр
 • Энгийн өгүүлбэрүүдийг бичих – багшийн зааврын дагуу


I Can Read 4,5,6

Reading Levels 4-6
English Proficiency Level 5

“I Can Read” 4-6 нь “I Can Read” 1-3 курсээр олж авсан ярианы болон унших чадварыг  бататгахад чиглэсэн  курс юм.  Тус курс нь чөлөөтэй, илэрхийлэлтэй, хэмнэлтэй, өргөлттэй зэргийг багтаасан унших чадварыг бэхжүүлэхэд төвлөрдөг ба суралцагчдын бие даан уншиж байх нөхцөлийг хангахад чиглэдэг.  Цаашилбал, зөв дүрмийн дагуу ярих болон бичихэд илүү их анхаарал хандуулдаг.  

Хичээлийн төвлөрөл:
 • Бүрэн бүтэн өгүүлбэрээр ярих -  зорилтот хэлээр чиглүүлэгдсэн байна
 • Үг тайлах – ICR –н скрийнэр болон Код картыг ашиглахгүйгээр
 • Чөлөөтэй ярих - ICR-н өвөрмөц Кодлох системийг ашиглахгүйгээр
 • Шинэ үг сурах – үгсийн утгыг ярилцах замаар
 • Таньж мэдэх асуултад хариулах – ангийн хэлэлцүүлэг болон өгүүлбэр бичих замаар
 • Үсэглэж сурах – тодорхой авианууд дээр төвлөрснөөр
 • Цогц өгүүлбэрүүдийг бичих – багшийн зааврын дагуу
 • Дүрмийн зүй тогтлыг сурах – ангийн үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
VIEW MORE ҮНЭГҮЙ

“I Can Read Plus” хөтөлбөр нь Бага сургуульд суралцагчид сурсан байх шаардлагтай Англи хэлний чадварууд дээр голлон төвлөрдөг.  Манай курсууд суралцагчдын олж авсан маш сайн уншлагын платформ дээр суурилдаг ба бүх хэлний мэдлэгийн талбаруудад төвлөрдөг.  Суралцагчид ойлголцол болон өөртөө итгэх итгэлийг хөгжилтэй интерактив ангийн нөхцөлөөр хөгжүүлдэг.

ENGLISH 1,2,3,4

English 1-4 нь бичгийн болон аман илэрхийлэлд итгэлтэй байдал болон бүтээлч байдлыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн суралцахуйн хэсгүүдэд төвлөрдөг.  Бүтээлч байдал ялгаатай сэтгэлгээний чадварыг хөгжүүлэхээс гадна багаар ажиллаж сурна.  Доорх талбаруудад чухал ач холбогдол өгдөг:
 • Унших болон Аливааг Харах
 • Ярих
 • Бичих болон Танилцуулах
Хичээлийн төвлөрөл:
 • Аман харилцааны чадварыг сайжруулах – аман танилцуулгууд, мэтгэлцээн болон харилцан яриагаар дамжуулан
 • Дүрэм болон цэг тэмдэглэл хэрэглэх – багшийн тодорхой удирдамжаар дамжуулан
 • Олон төрлийн бичгийн хэв маяг ашиглах -  нөхцөл байдлыг илтгэсэн найруулга болон тасралтгүй үргэлжлэх  найруулгатай хамт  
 • Үгсийн санг өргөжүүлэх болон хөгжүүлэх – үгсийн утгыг судалж, ярилцах замаар
 • Таньж мэдэх/ойлгох чадварыг сайжруулах – олон төрлийн асуултуудын төрөл зүйлд анхаарлаа хандуулснаар
 • Багаар ажиллах – хамтран суралцагчидтайгаа зөвлөгөөн хийх, хянан тохиолдуулах замаар 
VIEW MORE ҮНЭГҮЙ

I CAN READ WEB CLASS

Суралцагчдынхаа тасралтгүй суралцахуйг дэмжихийн тулд бид “I Can Read Web-Class platform”-аар дамжуулан хичээлүүдээ онлайн хэлбэрээр явуулах болно.“I Can Read web” хичээлүүд нь урьдчилан бичигдсэн хичээл биш юм. Бид багш суралцагчдыг амьд виртуал танхимд хамтын онлайн орчинд нэгдэн суралцах боломжийг олгодог онлайн платформыг ашигладаг. Энэхүү хөтөлбөр нь хувьчилсан мөн харилцан оролцоотой байх бүхий л боломжийг багш болон суралцагчдад платформоороо дамжуулан олгосноороо тэдний хөгжих үйл явцыг дэмжиж байна.

Багш нар “I Can Read”-н дижитал эх сурвалжуудыг ашиглан интерактив самбар үүсгэдэг. Ингэснээр суралцагчдад хамтран ажиллах, харилцан холбогдох, хамгийн чухал нь суралцахад урамшуулах юм. Дуу, тоглоом болон видео бичлэгээр дамжуулан багш суралцагчдын харилцааг илүү утга учиртай, сонирхолтой болгох олон тооны видео конференцийн хэрэгслүүд тус платформд бий. Энэ нь “I Can Read”-н хөгжилдөнгөө суралцах философийг хадгалан үргэлжлүүлэхэд тусалдаг.

Хичээл бүр таны хүүхдийг аюулгүй, тав тухтай гэрээсээ үргэлжлүүлэн суралцах хөгжөөнт цаг болон үйл ажиллагаануудаар дүүрэн байх болно.

Өөрт хамгийн ойр “I Can Read” төвөөс дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах


- Click here for the setup and requirement guidelines on ICR Web-Class.

- Click here for a list of some frequently asked questions (FAQs) about our ICR Web-Classes.
Watch the videos below to learn more about our I Can Read Web Classes.


Introduction to I Can Read Web Class.


Here’s a preview video of how our I Can Read Pre-Reading Level 1 Web Class is conducted.


Live Web-Classes designed to keep your child engaged while having fun with our I Can Read teachers.VIEW MORE ҮНЭГҮЙ